Ochrana osobných údajov - Hanes Search
21661
page-template-default,page,page-id-21661,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.7,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) a sú určené pre Vás ako tzv. dotknuté osoby, ktorých osobné údaje získava a spracúva spoločnosť Hanes Executive Search s.r.o., Bratislavská 2110/100/D, 931 01 Šamorín.

PREVÁDZKOVATEĽ, KONTAKTNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľom je spoločnosť Hanes Executive Search s.r.o., so sídlom: Bratislavská 2110/100/D, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, IČO: 43 828 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 20998/T („Prevádzkovateľ“).

DEFINÍCIA POJU OSOBNÉ ÚDAJE 
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa Vás ako dotknutej osoby, prostredníctvom ktorých môžete byť ako fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky.

ÚČELY SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ spracúva Vaše jednotlivé osobné údaje za špecifickým účelom a na základe určitého právneho základu. Prevádzkovateľ nikdy nespracúva Vaše osobné údaje bezdôvodne a bezúčelne. Nasledujúca tabuľka znázorňuje jednotlivé účely spracúvania, právne základy a doby spracúvania osobných údajov:

Účel spracúvania osobných údajov

Evidencia obchodných partnerov (dodávateľsko – odberateľské vzťahy)

Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe v plnenia zmluvy.

Doba spracúvania

Počas trvania zmluvného vzťahu a 4 roky po jeho skončení.

Evidencia konzultantov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe v plnenia zmluvy.

Doba spracúvania

Počas trvania zmluvného vzťahu a 4 roky po jeho skončení.

Účtovníctvo

Právny základ spracúvania osobných údajov

Splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z právnych predpisov na úseku vedenia účtovníctva obchodnej spoločnosti, najmä zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Doba spracúvania

10 rokov.

Marketing

Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v propagácii Prevádzkovateľa a v záujme informovať svojich klientov a verejnosť o svojich aktivitách.

Doba spracúvania

Po dobu trvania oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.

Právo na opravu údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravila jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie; nezákonné spracúvanie osobných údajov; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu, a to všetko za predpokladu, že nie sú splnené podmienky pre ďalšie spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia, resp. Zákona).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré poskytla, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním
Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv voči Prevádzkovateľovi
Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči Prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovej adrese: kontakt@hanes-search.sk

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

POVINNOSŤ/DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE
Ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba povinná takéto údaje poskytnúť Prevádzkovateľovi. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne Prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, Prevádzkovateľ odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadované plnenie alebo vykonať iný úkon, činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.

EXISTENCIA AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ využíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania. Po doručení CV kandidáta, osobnom stretnutí s kandidátom a jeho vyhodnotení, pripraví Prevádzkovateľ tzv. profil kandidáta, ktorý slúži na nájdenie vhodnej pracovnej pozície pre kandidáta.

ZDROJE ÚDAJOV
Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb, resp. prostredníctvom webových portálov (napr. LinkedIn, www.profesia.sk ).

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje najmä potenciálnym zamestnávateľom kandidáta za účelom nájdenia vhodnej pracovnej pozície pre kandidáta.